Základní škola a mateřská škola Ptení


Zápis do MŠ

Organizace zápisu do MŠ Ptení

Informace k zápisu:

Žádost je možné podat v den vyhlášeného zápisu a to 10. 5. 2023 v době od 10.00 - 16.00hod.

Osobním podáním ve školce v 1. třídě MŠ 

Poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Ptení, Ptení 157, 798 43 Ptení. Obálku označte jako „MŠ ZÁPIS“.

Rodiče si stáhnou (viz níže) Žádost o přijetí a Zápisový list, který si doma vyplní (tiskopisy k vyplnění si také mohou vyzvednout předem v MŠ) nebo je vyplní u zápisu. 

U zápisu předloží Rodný list dítěte nebo jeho kopii a doloží, že je dítě řádně očkované potvrzením pediatra

V tomto termínu nemohou podávat žádosti cizinci z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana. Termín pro jejich podání žádostí bude upřesněn. 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.  


Doložení rodného listu dítěte

Stačí doložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Jak zjistíte, že jste byli (nebyli) přijati?

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo ve tvaru: první 2 písmena příjmení + 2 písmena jména, školní rok, kdy do školky nastoupí a zkratku MŠ - např. Viera Šmilňáková bude mít registrační číslo ŠMVI2023-2024MŠ. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na web. stránkách MŠ i na budově MŠ Ptení. O nepřijetí budete písemně informováni.

Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola (např. dětskou skupinu). Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte doručí ředitelce školy, zároveň s přihláškou k zápisu. Pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro děti cizince platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR.


Žádost o přijetí a zápisový list je ke stažení níže.
V případě, že nemáte možnost tiskopisy vytisknout, můžete si je vyzvednout v MŠ. V případě dotazů volejte na mobil:  773 656 224.

Ke stažení

ZŠ a MŠ Ptení | Copyright 2021 | Vytvořeno tvorime-weby.cz | Administrace